Размер шрифта:

A
A
A

Изображения

"ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

"ForteBank" АҚ (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық к-сі, 8/1, (бұдан әрі – "Банк") 2018 жылғы 02 сәуірде Астана уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Semey" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – "Жиналыс") дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесідей шешімдер қабылданды.


Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша "Банктің 2017 жылы үшін жылдық қаржылық есебін бекіту туралы"

Қосымша тіркелген, "ForteBank" АҚ-ның 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған аудиттелген жылдық қаржылық есебі бекітілсін.


Күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша "Банктің 2017 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы"

 1. "ForteBank" АҚ-ң 2017 жылғы үлестірілмеген табыс бөлігін үлестірудің келесі тәртібі бекітілсін:

  – 2017 жылғы дивидендтерді төлеуге 7 750 000 000,00 (жеті миллиард жеті жүз елу миллион) теңгеден аспайтындай мөлшердеге сома бөлінсін;

   –   Банктің билігінде дивидендтерді төлегеннен қалған, таза табыс сомасы қалдырылсын.
 2. "ForteBank" АҚ-ң бір жай акциясына 0,085 теңге (сегіз бүтін оннан бес тиын) мөлшерінде есептеумен, онымен қоса Қазақстан Республикасы заңнамасында анықталған тәртіпте төлеуге тиісті салық сомасымен дивиденд мөлшері бекітілсін.

  Әрбір акционерге төленетін дивидендтердің жалпы сомасы бүтін тиынға дейін нақты анықталады (дөңгелектеу математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша орындалады). Математикалық дөңгелектеу ережесі дегеніміз бүтіннен кейінгі сан 0-ден 4-ке дейін болса, бүтін мәні өзгермейді және бүтіннен кейінгі сан 5-тен 9-ға дейін болса, бүтін бір бірлікке көбейеді.

 3. Дивидендтерді алуға құқы бар акционерлердің тізімі 2018 жылғы 05 сәуірде Астана уақытымен 00 сағат 00 минуттағы жағдайы бйынша тіркеп бекітілсін.

 4. "ForteBank" АҚ-ң жай акциялары бойынша дивидендті төлеуді бастау күні - 2018 жылғы 6 сәуірден бастап анықталсын.
 5. Төлеу тәртібі – бір жолғы бір төлеммен бекітілсін.
 6. "ForteBank" АҚ-ң жай акциялары бойынша дивидендті төлеу нысаны – Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесіндеге акционерлердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз тәртіпте бекітілсін.

  Деректемелер: атауы "ForteBank" АҚ, тіркеу туралы куәлік № 4241-1900-АО, орналасқан мекенжайы: Z05P1P0 (010017), Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, БСН 990740000683, БСК IRTYKZKA, ЖСК KZ23125KZT1001300204 "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" РММ-де.


Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша "Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылына есеп беруі туралы"

"ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылына есебі бекітілсін.


Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша "Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жолдаулары және оны қарастырудың нәтижелері туралы"

Банк 2017 жыл ішінде өзінің акционерлерінен "ForteBank" АҚ акциялары бойынша дивидендті есептеу және төлеу мәселелері бойынша, сондай-ақ Банктің акционерлеріне тиесілі акцияларды сату мәселелері туралы 46 өтініштер болғанын, "ForteBank" АҚ аталған өтініштерді қарау нәтижелері бойынша акционерлеріне тиісті түсініктемелермен хаттарды жібергені туралы "ForteBank" АҚ Басқармасының ақпараты ескерілсін.


Күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша "Директорлар кеңесі мүшелерінің және Банк Басқармасының 2017 жылы үшін сыйақысының мөлшері және құрамы туралы"

Қосымшада тіркеген Директорлар кеңесі мүшелерінің және Банк Басқармасының 2017 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпараты ескерілсін.


Жиналысқа оның өткізілген уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беруші жай акцияларының жалпы саны – 73 714 244 310 (жай акциялардың жалпы санының 97,3864 %).

PRESS RELEASE

ON VOTING RESULTS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of FORTEBANK JSC

ForteBank JSC (Management Board is located at: bldg. 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan (hereinafter the “Bank”) hereby announces the voting results at the Annual General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the “Meeting”) held on April 2, 2018 from 10.00 to 11.00 by Astana standard time, at the following address: Semey Conference Room, 8th floor, bldg. 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan.

In accordance with the approved agenda, the following issues were considered at the Meeting, and following resolutions were passed based on the voting results.


Issue 1 of the Agenda “On approval of the 2017 annual financial statements of the Bank”

To approve the attached audited annual financial statements of ForteBank JSC for the year ended December 31, 2017.


Issue 2 of the Agenda “On approval of the order of distribution of the Bank’s 2017 net income, the amount of the dividend per common share of the Bank”

 1. To approve the following treatment of a part of undistributed profit of ForteBank JSC for 2017:
  
   –  the amount up to a maximum of KZT 7,750,000,000.00 (seven billion seven hundred and fifty million tenge) to be allocated for payment of dividends for 2017;
  
   –   the amount of net income remaining after the payment of dividends to be retained at the disposal of the Bank.
 2. To approve the amount of dividend per common share of ForteBank JSC in the amount of KZT 0.085 (eight point five tiyn), including the amount of taxes payable in accordance with theestablished Law of the Republic of Kazakhstan.

  The total amount of dividends payable to each shareholder must be accurate to the integer tiyn (rounding is performed according to the mathematical rounding rules). The rule of mathematical rounding is the method of rounding, when the value of an integer tiyn (integer tiyns) does not change if the first digit after the rounded one is from 0 to 4, and changes by increasing by one if the first digit after the rounded one is from 5 to 9.

 3. To record the list of shareholders eligible to receive dividends as of April 5, 2018, 00:00 by Astana standard time on.
 4. To determine the date of commencing of dividend payment on common shares of ForteBank JSC – starting from April 6, 2018.
 5. To approve the payment procedure – at a time by one payment.
 6. To approve the form of payment of dividends on common shares of ForteBank JSC – in non-cash form to the banking details of shareholders in the system of the Bank share holder registers.
  
     Banking details: name ForteBank JSC, Certificate of Incorporation No.4241-1900-AO, location: bldg. 8/1, Dostyk str., Astana city, Republic of Kazakhstan, Z05P1P0 (010017), BIN 990740000683, 

  BIC IRTYKZKA, IIC KZ23125KZT1001300204 with National Bank of the Republic of Kazakhstan Republican State Institution.


Issue 3 of the Agenda “On the Report of the Board of Directors of the Bank for the past financial year”

To approve the report of the Board of Directors of ForteBank JSC for the expired fiscal year.


Issue 4 of the Agenda “On the appeals of shareholders to the actions of the Bank and its officials, and the results of consideration thereof”

To take in consideration the information provided by the Management Board of ForteBank JSC that during 2017, the Bank received 46 appeals from its shareholders regarding accrual and payment of dividends on ForteBank JSC shares, as well as on the sale of ForteBank JSC shares owned by its shareholders, and that following the consideration of these appeals, ForteBank JSC sent letters to shareholders with appropriate explanations.


Issue 5 of the Agenda “On the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2017”

To take into consideration the attached information on the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2017.


Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 73,714,244,310 (97.3864 % of the total outstanding common shares).

ios smart banner