Размер шрифта:

A
A
A

Изображения

Хабарлама: 2020 жылғы 4 мамырда "ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді

"ForteBank" АҚ (бұдан әрі – "Банк") оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, өз акционерлеріне Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының (бұдан әрі – "Акционерлік қоғамдар туралы" заң) 35-бабының 1-тармағының, 37-бабының 3-тармағының 3) тармақшасының және 41-бабының негізінде Банк Директорлар кеңесінің бастамасымен (2020 жылғы 31 наурыздағы № 10 отырыс хаттамасы) шақырылып жатқан, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – жиналыс) өткізілетіндігі туралы хабарлайды.

Жиналыс 2020 жылғы 4 мамырда Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 10.00-ден бастап келесі мекенжайда өткізіледі: Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс-залы.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2020 жылғы 4 мамырда Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 09.00-ден бастап 09.45-ке дейін жүргізіледі.

Жиналысқа қатысуға құқы бар Банк акционерлерінің тізімі 2020 жылғы 20 сәуірде Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 00.00-гі жағдайы бойынша жасалады.

Кворум болмаған жағдайда, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2020 жылғы 5 мамырда Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағ. 10.00-ден бастап сол мекенжай бойынша қайтадан өткізіледі. Қайтадан өткізілетін Банктің акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2020 жылғы 5 мамырда Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 09.00-ден бастап 09.45-ке дейін жүргізіледі.

Жиналыстың күн тәртібі:

 1. Банктің 2019 жылы үшін жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.
 2. Банктің 2019 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы.
 3. Банк Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылына есеп беруі туралы.
 4. Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жолдаулары және оны қарастырудың нәтижелері туралы.
 5. Директорлар кеңесі мүшелерінің және Банк Басқармасының 2019 жыл үшін сыйақысының мөлшері және құрамы туралы.
 6. Банкте аудит жүргізетін және 2020–2022 жылдарда 2020–2022жж. үшін қаржылық есебін шолуды жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
 7. Банк Жарғысына енгізілетін № 6 өзгерістерді бекіту туралы.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 43-бабының 1-тармағының екінші бөліміне сәйкес Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай толықтырулар туралы қоғам акционерлеріне жылдық жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 күннен кешіктірілмей немесе "Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 43-бабының 4-тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 44-бабының 4-тармағына сәйкес жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Банк Басқармасы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен 10 күнтізбелік күн бұрын дайын әрі қол жетімді болады.

Банк акционерінің сауал салуы болған кезде жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар оған сауал салу алынғаннан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығындарды Банк көтереді.

Жиналыс өткізуге байланысты қосымша ақпаратты келесі телефон арқылы біле аласыз: +7 (7172) 59 99 99, ішкі 10200.

Осы арқылы Банк акционерлеріне жиналыс өткізудің келесі тәртібін танысуға ұсынамыз: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" заңының 17-бабының 5-тармағына сәйкес "оффшорлық аймақтарда тіркелген, тізбесін уәкiлеттi орган белгілейтін заңды тұлғалар (Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі Басқармасының «Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің және микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар қызметтерінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы» 2020 жылғы 24 ақпандағы №8 қаулысын қараңыз) Қазақстан Республикасының резидент банктерінің дауыс беретiн акцияларын тiкелей немесе жанама иелене және (немесе) пайдалана алмайды және (немесе) оларға билiк ете алмайды".

Аталған баптың 5-1 тармағына сай "Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционер, егер оның өз акционерлерінің (қатысушылардың) тіркелген елі туралы ақпарат банкте жоқ болса, өтінішті табыс етеді, онда осындай акционерлердің (қатысушылардың) осы баптың 5-тармағы бірінші бөлігінің талаптарын орындағаны туралы көрсетеді". Осы тармақтың екінші абзацында "көрсетілген өтінішті табыс етпеген акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға жіберілмейтіні көзделген".

Осыған байланысты тіркеу кезінде жиналысқа қатысушылар өздерінің жиналысқа қатысу және жиналыста қаралатын мәселелер бойынша дауыс беру құқығын растайтын құжаттарды берулері қажет.

Жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Өзімен бірге жеке куәлігі болуы тиіс. Акционердің өкілі оның жиналысқа қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты немесе сенімхатсыз акционердің атынан әрекет ету немесе оның мүддесін таныту құқығын растайтын құжатты беруі тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды анықтауда есептелмейді және дауыс беруге қатыса алмайды. Жиналыс кворум болған жағдайда белгіленген уақытта ашылады.

Жиналыста жиналыс төрағасы мен хатшысы сайланады, дауыс беру түрі – ашық немесе құпия (бюллетень бойынша) анықталады.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 50-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтары бойынша дауыс беру "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады, акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлерінің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық сұрақтары бойынша бір дауыс беруді қоспағанда.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 52-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

Жиналыс "Акционерлік қоғамдар туралы" заңның 35-37, 39-48, 50-52 баптарына, Банк және банк қызметтері туралы заңның 17-бабының 5 және 5-1 тармақтарына және Банк Жарғысының 15-бабына сәйкес өткізіледі.

Банк акционерлерін Банктің акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.

Notice: on May 4, 2020, the Annual General Meeting of ForteBank JSC shareholders will take place

ForteBank JSC (hereinafter referred to as the “Bank”), the executive board (Management Board) is located at: bldg. 8/1, Dostyk str., Yessil district, Nur-Sultan city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan, hereby notifies its shareholders on Annual General Meeting of shareholders of the Bank (hereinafter the “Meeting”) convened at the initiative of the Board of Directors of the Bank (Minutes of Meeting No.10 dated March 31, 2020) on the basis of Article 35.1, Article 37.3.3 and Article 41 of the Republic of Kazakhstan Law “On Joint Stock Companies” (hereinafter the Law “On Joint Stock Companies”).

The Meeting will be held on May 4, 2020 at 10.00 a.m. (Nur-Sultan time), at the following address: Conference Room “Astana”, 8th floor, bldg. 8/1, Dostyk str., Nur-Sultan city.

The participants shall be registered on May 4, 2020 from 09.00 a.m. to 09.45 a.m. (Nur-Sultan time) at the venue of the meeting.

The register of the Bank shareholders eligible to participate at the Meeting will be compiled as at 00.00 a.m. (Nur-Sultan time) on April 20, 2020.

In the absence of a quorum, the adjourned Annual General Meeting of the Bank shareholders will be held on May 5, 2020 at 10.00 a.m. (Nur-Sultan time) at the same address. The participants of the adjourned Annual General Meeting of the Bank shareholders will be registered on May 5, 2020 from 09.00 a.m. to 09.45 a.m. (Nur-Sultan time) at the venue of the meeting.

Agenda of the Meeting

 1. On approval of the 2019 annual financial statements of the Bank.
 2. On approval of the procedure for distribution of the Bank’s 2019 net income, the amount of the dividend per common share of the Bank.
 3. On the Report of the Board of Directors of the Bank for the past financial year.
 4. On the appeals of shareholders to the actions of the Bank and its officials, and the results of consideration thereof.
 5. On the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2019.
 6. On appointment of an audit organization for performance of an audit and review of the financial statements of the Bank in 2020-2022 and for 2020-2022.
 7. On approval of an amendment № 6 to the Charter of the Bank.

In accordance with part two of Article 43.4.1 of the Law “On Joint Stock Companies”, the agenda of the annual general meeting of shareholders may be supplemented by a shareholder owning, independently or together with other shareholders, five or more percent of the voting shares of the company, or by the board of directors, provided that shareholders of the Bank have been notified of such amendments not later than 15 days prior to the date of the annual general meeting.

Pursuant to Article 44.4 of the Law “On Joint Stock Companies”, the materials on issues of the agenda of the meeting shall have been prepared and available for familiarization of shareholders not later than 10 calendar days before the date of the General Meeting of shareholders at the location of the Management Board of the Bank.

Upon request of a shareholder of the Bank, the materials on issues of the agenda of the meeting shall be sent thereto within three business days of the day of receipt of the request, provided that the costs for making copies of documents and delivery of documents shall be borne by the Bank.

For more information on holding the meeting, please call: +7 (7172) 59 99 99, extension 10200.

We hereby offer the shareholders of the Bank to acquaint themselves with the following procedure for holding the meeting. In accordance with article 17.5 of the Republic of Kazakhstan Law “On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan”, “legal entities incorporated in offshore zones the list whereof is established by the competent authority (see: resolution of the Management Board of the Agency of the Republic of Kazakhstan for regulation and development of financial market dated February 24, 2020, № 8 On establishing a list of offshore zones for the purposes of banking and insurance business, business of the professional participants of stock market and other licensable types of activity on the stock market, business of the joint stock investment funds and business of organizations performing micro-financial activities), shall not be able to directly or indirectly own and (or) use, and (or) dispose the voting shares of the Republic of Kazakhstan resident banks”. According to para.5-1 of the named article, “the shareholder participating at the general meeting of shareholders shall submit a statement which indicates the compliance with para.5 of this article by its shareholders (participants), in case the bank has no information on country of residence of such shareholders (participants)”. The second subparagraph of current para. stipulates that “a shareholder who has not submitted the above statement is not allowed to participate at the general meeting of shareholders”.

In this regard, at registration, participants of the Meeting shall submit documents confirming their eligibility to participate at the Meeting and vote on issues considered at the Meeting.

The shareholders (representatives thereof) arrived shall be registered before opening of the meeting. It is required to have an identity document. A representative of the shareholder must submit a power of attorney confirming the authority thereof to participate and vote at the meeting, or a document confirming the eligibility to act on behalf of the shareholder or represent interests thereof without a power of attorney.

A shareholder (representative of a shareholder) who has not been registered shall not be counted in determining the quorum and shall not be entitled to vote.

The meeting opens at the announced time if a quorum is present.

The meeting shall hold elections of the chairperson and secretary of the meeting, determine the form of voting – open or secret (by poll).

In accordance with Article 50.1 of the Law “On Joint Stock Companies”, voting on the agenda of the annual general meeting of shareholders is carried out under the principle of “one share – one vote”, except for cumulative voting when electing members of the Board of Directors and providing each person eligible to vote at an annual general meeting of shareholders, with one vote on the procedural issues of holding the general meeting of shareholders.

The chairperson shall not be entitled to interfere with the speeches of those eligible to participate in the discussion of the agenda issue, except for cases when such speeches result in violation of the rules of the meeting or when the dispute on this issue is over.

The annual general meeting of shareholders shall be entitled to take a decision on suspension of its work and on extension of the period of work, including postponement of consideration of certain issues of the agenda of the general meeting of shareholders to the following day.

An annual general meeting of shareholders may be declared closed only after consideration of all issues of the agenda and adoption of resolutions thereon.

In accordance with Article 52.1 of the Law “On Joint Stock Companies”, the minutes of the annual general meeting of shareholders shall be drawn up and signed within three business days after the closing of the general meeting of shareholders.

The meeting shall be held in accordance with Articles 35-37, 39-48, 50-52 of the Law “On Joint Stock Companies”, Articles 17.5 and 17.5-1 of the Law “On Banks and Banking Activities”, and Article 15 of the Bank Charter.

We look forward to welcoming the shareholders of the Bank to participate in the Annual General Meeting of shareholders of the Bank.