Размер шрифта:

A
A
A

Изображения

"ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына енгізілген өзгерістер

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

"ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына енгізілген өзгерістер

"ForteBank" АҚ-та (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Достық к-сі, 8/1) (бұдан әрі – "Банк") 2019 жылғы 13 маусымда Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – "Жиналыс") өтті. Жиналыс шешімімен Мағжан Мұратұлы Әуезовтің Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктері және Рүстем Сәбитұлы Бектұровтың Банктің тәуелсіз директоры – Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттіктері тоқтатылды.

Сонымен қатар, Жиналыстың шешіміне сәйкес, 2019 жылғы 14 маусымнан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері, Банктің акционері Болат Жәмитұлы Өтемұратовтың мүддесін білдіруші ретінде келесі өкілдері сайланды: Марлен Оразбекұлы Мырзабеков және Рүстем Сәбитұлы Бектұров. М. Мырзабеков пен Р. Бектұровтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзімі бір мезгілде - Банктің Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімінің аяқталуымен, яғни, 2022 жылы Банктің акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілген кезде аяқталатындығы белгіленді.

Осылайша, қазіргі уақытта Банктің Директорлар кеңесінің құрамы мынадай:

· акционер мүдделерінің төрт өкілі: Марлен Оразбекұлы Мырзабеков, Рүстем Сәбитұлы Бектұров, Әнуар Болатұлы Өтемұратов, Тимур Ризабекұлы Исатаев;

· екі тәуелсіз директор: Пандза Хуберт Альберт, Елдар Советұлы Абдразаков.

2019 жылғы 14 маусым күні Директорлар кеңесінің отырысында Марлен Оразбекұлы Мырзабеков Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланды.

Бұған қоса, Банктің Директорлар кеңесінің осы отырысында Банктің Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамдары өзгертілді.

PRESS RELEASE

Changes in the Composition of the Board of Directors of ForteBank JSC

ForteBank JSC (Management Board is located at:bldg. 8/1, Dostyk str., Nur-Sultan city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan) (hereinafter the "Bank") held an Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 13, 2019 (hereinafter the "Meeting"). By resolution of the Meeting, the powers of Mr. Magzhan Muratovich Auezov as a member of the Board of Directors of the Bank, and Mr. Rustem Sabitovich Bekturov as a member of the Board of Directors of the Bank – an independent Director of the Bank, were terminated.

At the same time, in accordance with the resolution of the Meeting, from June 14, 2019, the followings were elected members of the Board of Directors of the Bank as representatives of the interests of Mr. Bulat Zhamitovich Utemuratov, a shareholder of the Bank: Mr. Marlen Orazbekovich Mirzabekov and Mr. Rustem Sabitovich Bekturov. It has been established that the terms of office of Mr. M. Mirzabekov and Mr. R. Bekturov as members of the Board of Directors of the Bank shall expire simultaneously with the expiration of the term of office of the Board of Directors of the Bank as a whole, that is, at the time of the Annual General Meeting of Shareholders, in 2022.

Thus, currently the Board of Directors of the Bank is as follows:

· four representatives of shareholder’s interests: Mr. Marlen Orazbekovich Mirzabekov, Mr. Rustem Sabitovich Bekturov, Mr. Anuar Bulatovich Utemuratov, Mr. Timur Rizabekovich Issatayev;

· two Independent Directors: Mr. Hubert Albert Pandza, Mr. Yeldar Sovetovich Abdrazakov.

During the meeting of the Board of Directors held on June 14, 2019, Mr. Marlen Orazbekovich Mirzabekov was elected the Chairman of the Board of Directors. In addition, at this meeting of the Board of Directors of the Bank, the composition of the committees of the Board of Directors was changed.